Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens
Wftopleidingscentrum.nl respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij informeren betrokkenen in beginsel als wij persoonsgegevens van hen gaan verwerken. Wftopleidingscentrum.nl verwerkt uw persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

 

Contactformulier
Wanneer u het contactformulier invult op onze website, worden de gegevens die u ons toestuurt gebruikt voor de beantwoording en de afhandeling daarvan. De gegevens die u ons daarbij toestuurt worden bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

​Grondslag van de verwerking
Wanneer u het contactformulier invult op onze website vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

 

Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Grondslag van de verwerking
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten is de verstrekking van persoonsgegevens aan Wftopleidingscentrum.nl noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Doeleinden van de verwerking
Wftopleidingscentrum.nl verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij Wftopleidingscentrum.nl van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

 

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of zolang de wet voorschrijft.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan Wftopleidingscentrum.nl gebruikmaken van dienstverleners die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van ons zullen optreden. Daarbuiten verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en voor zover dit verplicht is op grond van de wet.

 

Wijzigingen van deze privacyverklaring
Wftopleidingscentrum.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring zonder u daarover te berichten. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Uw rechten
Wftopleidingscentrum.nl biedt aan iedereen die persoonsgegevens aan Wftopleidingscentrum.nl heeft verstrekt de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of te beperken. Indien u dit wenst kunnen wij uw persoonsgegevens ook overdragen. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

 

Bezwaar en klachtrecht
Naast bovenstaande rechten heeft u als betrokkene ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Als u meent dat uw rechten zijn geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Spectrum Benelux B.V.
Grotestraat 160B
7622 GR Borne

KvK: 52692248

T. 074-2100110
E. info@wftopleidingscentrum.nl

Direct inschrijven voor uw Wft- of PE-examen

Selecteer in de agenda het examen (Wft of PE) dat hoort bij uw beroepskwalificatie en bepaal vervolgens zelf het moment waarop u deze bij ons komt maken. Wij bieden alle examens twee keer per dag aan. U bent dus niet gebonden aan door ons gekozen examenmomenten, maar u krijgt van ons de vrijheid om u zo optimaal mogelijk voor te bereiden op uw examen door zelf te kiezen wanneer u langskomt!

In het aanmeldformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in de privacyverklaring omschreven doeleinden.

Betalingen geschieden via iDEAL.

Meer informatie Examen plannen